Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach brandmedia.sk, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018 vrátane, sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre Vás a Vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre Vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávame?

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj príp. nám napíšte na kontaktnú e-mailovú adresu.

Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre Vás to má tú výhodu, že Vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému Vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu Vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: staracek@brandmedia.sk a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo Vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré Vám konkrétne zlepšia život.

Na čo tieto informácie o Vás používame (účely)? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť BRAND MEDIA, s.r.o., IČO: 46 904 930, Uránová 2, 821 02 Bratislava, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BratislavaI, v oddieli Sro, vo vložke číslo 85661/B.

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke brandmedia.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

Na týchto webových stránkach využívame e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať Vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; doba uchovávania počas aktívneho otvárania e-mailov AŽ do doby, keď adresát neotvoril 5 marketingových kampaní za sebou alebo namietol oprávnený záujem prevádzkovateľa – podľa toho, čo nastane skôr.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov AŽ do doby, keď adresát neotvoril 5 marketingových kampaní za sebou alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie Vašich údajov namietli.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https:// a údaje o Vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej kancelárii v chránenej budove. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli Vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť BRAND MEDIA, s.r.o., IČO: 46 904 930, Uránová 2, 821 02 Bratislava, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BratislavaI, v oddieli Sro, vo vložke číslo 85661/B.

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Staráček, staracek@brandmedia.sk.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na Váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

Máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: staracek@brandmedia.sk.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) Vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je Vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime Vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom Vás upovedomíme.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k Vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby Vaše údaje aj u spolupracovníkov či členov nášho tímu boli v bezpečí.

Náš tím tvorí:

PhDr. Peter Lamač, Mandľová 36, 900 42 Dunajská Lužná

Mgr. Marián Staráček, Tri vody I. 3, 900 45 Malinovo

LP Promotion. s.r.o., Uránová 2, Bratislava – Ružinov 821 02, IČO: 36 658 197

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj Vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy a šifrované správy.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú Vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Drive (cloudové služby) – https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html/

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň Vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme Vám poskytli informácie v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti a tým súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme Vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 1.10.2019.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Staráček, staracek@brandmedia.sk

Cookies politika

 1. Obchodná spoločnosť BRAND MEDIA, s.r.o., Uránová 2, 821 02 Bratislava, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vložka č. 85661/B, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov, používa na tejto webstránke cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webstránky, cielenej reklamy, ako aj za účelom technických náležitostí fungovania webstránky, ako napr. prispôsobenie zobrazenia webstránky brandmedia.sk.
 2. Z tohto dôvodu delíme na účely ochrany osobných údajov cookies do dvoch skupín:
  1. Cookies technického charakteru = meranie návštevnosti webstránky, zabezpečenie zobrazenia webstránky a pod. Tieto sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
  2. Cookies cielenej reklamy = tieto sú spracovávané na základe Vášho súhlasu.
 3. Takto získané údaje môžeme ďalej sprístupniť sprostredkovateľom ako Google alebo Facebook. Webstránku je však možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov webu a to úpravou nastavení Vášho webového prehliadača.
 4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webstránke (účel - cielená reklama) je aktivované automaticky používaním webstránky. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to zmenou nastavení Vášho webového prehliadača.
 5. Zhromaždené súbory cookies sú spracovávané najmä službou Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 6. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia.
 7. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame, vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie či opravu
  • žiadať o výmaz Vašich spracovávaných osobných údajov, t.j. právo byť zabudnutý (Vaše údaje vymažeme, pokiaľ Vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa
  • v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na kontaktnú osobu: Marián Staráček, email: staracek@brandmedia.sk alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov
  • Viac o Vašich právach a vybavovaní žiadostí z Vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webstránke brandmedia.sk nasledujúce súbory cookies:
Typ cookieNázovÚčelDoba spracovávania
Cookies tretích stránGoogle AnalyticsZískanie štatistických informáciiPodľa nastavenia Vášho webového prehliadača alebo do odstránenia informácii (napr. cez delete cache)
Cookies tretích stránGoogle AdwordsIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opäťovné cielenie reklamy (retargeting)540 dní
Cookies tretích stránFacebookIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)180 dní